Prečice na tastaturi

U Mailo web pošti, sljedeće prečice na tastaturi vam daju lak pristup najčešće korištenim stranicama i funkcijama.

Opšte prečice

Odaberite sve elemente na listi
Ctrl + A
Lista prečica na tastaturi
Ctrl + ?
Vratite se na listu
Home
Dodati element
Ctrl + !
Izbrisati odabrane elemente
Del

Navigacija

Sljedeću stranicu
Prethodna stranica
Prva stranica
Ctrl + 
Sljedeći
Prethodni

Akcije imamo poruku

Reply
Ctrl + R
Naprijed
Ctrl + Shift + F
Odgovori svima
Ctrl + Shift + R

Pristup aplikacijama

Instrument tabla
Ctrl + 0
Pošta
Ctrl + 1
Kalendar
Ctrl + 2
Adresar
Ctrl + 3
Virtualni disk
Ctrl + 4
Aplikacija
Ctrl + 5
Mailo dokumentacija
Ctrl + F1
Traži
Ctrl + /